Organisation

Våra omfattande och komplexa arbetsuppgifter kräver och förutsätter samarbete över gränserna mellan funktions- och fackområden. Bolagets organisation skall fungera rationellt och ha medarbetare som deltar i mål- och kvalitetsstyrda aktiviteter.

Luftfartsmyndigheten ställer formella krav på personal och organisation. Speciellt gäller detta för operativ och teknisk personal, med certifiering och godkännanden. Avdelningscheferna har ett direkt ansvar för att myndigheters, kunders och bolagets krav efterlevs.

Chefer på nivå två (baschefer) ansvarar för koordinering av personal och utrustning, fördelar uppgifter och organisationens tidsplanering. Bascheferna ansvarar för att nödvändig utrustning och resurser är tillgängliga för att utföra uppgifterna som avdelningscheferna har fastställt.

Bascheferna ansvarar för att alla uppgifter som blir tilldelade avdelningen utförs enligt dom riktlinjer och procedurer som avdelningscheferna har beskrivit.

Uppstår det problem i driften av operativ eller teknisk art som det inte finns beskrivna rutiner för, är det alltid avdelningschefen som anger hur avdelningen skall förhålla sig till problemet och hur det skall lösas. Avdelningschefen är ansvarig för all drift i fackrelaterade frågor.

Tvärfackligt samarbete i organisationen och över gränserna av fack- och funktionsområden är ett element som stärker organisationsformen. På detta sätt kan problem lösas på ett effektivt och driftsanpassat sätt, som återspeglar den säkerhet och kvalitet bolaget eftersträvar att uppnå.

En viktig del av bolagets styrsystem är etableringen av tvärfackliga projektgrupper som används för drift och vidareutveckling av konkreta projekt. Verkställande direktören utser grupper och ger dessa klara mål, budget och ansvar för det arbete som skall utföras. De tvärfackliga projektgrupperna höjer kvaliteten på bolagets drift, och verkar motiverande på bolagets anställda där de har möjligheter till att bidra.

På detta sätt uppnår och säkrar bolaget kvaliteten av produkter och tjänster i samverkan med myndigheters, leverantörers och kunders krav.

Dela sidan